Trang chủ
Giới thiệu
Đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Thông tin
Tài nguyên
Liên kết
GIỚI THIỆU
GIỚI THIỆU
LIÊN KẾT
LIÊN KẾT

BỘ MÔN KẾ TOÁN
 

Giới thiệu bộ môn

Bộ môn kế toán thuộc tổ Kinh tế từ ngày đầu thành lập. Sau khi quyết định số 183/QĐ-PHKT được ban hành, bộ môn thuộc Khoa Kế toán - Kiểm toán. Bộ môn đảm nhận công tác đào tạo sinh viên hệ chính quy và VLVH ngành Kế toán doanh nghiệp ở 2 cấp đại học và cao đẳng.

Với đội ngũ giảng viên được đào tạo chính qui, giảng viên trực thuộc bộ môn tham gia giảng dạy các học phần liên quan cho các lớp thuộc ngành Kế toán, Kiểm toán và các lớp trực thuộc khối ngành kinh tế. 

Mục tiêu: Trang bị kiến thức thực tiễn và môi trường nghiệp vụ cụ thể (dựa trên thực tiễn môi trường kinh doanh, môi trường pháp lý về Kế toán, Kiểm toán, các chính sách thuế, hệ thống chuẩn mực kế toán, thực tiễn nghiệp vụ) trong toàn bộ chương trình cũng như trong từng học phần nhằm đào tạo cử nhân ngành Kế toán có năng lực chuyên môn vững vàng về kế toán, thuế, có bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng được nhu cầu nhân lực thực tiễn nghề Kế toán.


Phương pháp giảng dạy

1. Mục tiêu

 • Nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu
 • Hình thành kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin để phát triển tư duy sáng tạo.
 • Hình thành và nâng cao kỹ năng thực hành liên quan đến ngành nghề trong tương lai.

2. Phương pháp giảng dạy

Giảng viên bộ môn Kế toán đã linh hoạt sử dụng các phương pháp giảng dạy thích hợp trong quá trình học tùy theo đối tượng sinh viên. Từ việc đổi mới nội dung bài giảng, đổi mới cách thức tiến hành, phương tiện và hình thức triển khai phương pháp dạy và phương pháp học, Bộ môn Kế toán hướng đến phát huy tính chủ động sáng tạo của sinh viên, giúp sinh viên dễ dàng lĩnh hội kiến thức và rèn luyện kỹ năng liên quan. Cụ thể, các phương pháp đã được áp dụng như sau:

 • Đặt vấn đề và thảo luận
 • Thuyết giảng
 • Bài tập nhóm
 • Bài tập quá trình và Bài tập lớn
 • Bài tập tình huống và thuyết trình
 • Tiểu luận

Các học phần đảm nhận

 • Nguyên lý kế toán
   
 • Kế toán tài chính
   
 • Kế toán doanh nghiệp thương mại
   
 • Kế toán hành chính sự nghiệp
   
 • Kế toán quản trị
   
 • Hệ thống thông tin kế toán
   
 • Kế toán công ty
   
 • Thuế
   
 • Phân tích tài chính/Phân tích hoạt động kinh doanh
   
free mobile spyware for android link free app for android