Trang chủ
Giới thiệu
Đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Thông tin
Tài nguyên
Liên kết
GIỚI THIỆU
GIỚI THIỆU
LIÊN KẾT
LIÊN KẾT

BỘ MÔN KIỂM TOÁN

Giới thiệu bộ môn

Bộ môn Kiểm toán thuộc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum với mục đích tập trung vào phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kiểm toán.

Bộ môn đảm nhận nhiệm vụ đào tạo giảng dạy các môn học ngành Kế toán - Kiểm toán, phục vụ cho các hệ đại học và cao đẳng, với các loại hình đào tạo: chính quy, tại chức, liên thông, từ xa. Ngoài ra, bộ môn còn thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực kế toán, kiểm toán, nghiên cứu về hoạt động kế toán, kiểm toán tại các doanh nghiệp ở địa phương…

Với mục tiêu đào tạo sinh viên có khả năng vận dụng các nguyên tắc, chuẩn mực để giải quyết những tình huống cụ thể trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp, đánh giá rủi ro thông qua việc phân tích tài chính, tìm hiểu tình hình kinh doanh và hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp, thực hiện một số phần hành kiểm toán và vận dụng linh hoạt các phương pháp chọn mẫu, thử tục kiểm toán phù hợp với từng điều kiện thực tế.

Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng giảng dạy thông qua việc: đổi mới và xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay, xây dựng hệ thống giáo trình, bài giảng, bài tập và các tài liệu học tập tiên tiến phục vụ cho đào tạo.


Phương pháp giảng dạy

Áp dụng phương pháp dạy học tích cực “Lấy người học làm trung tâm”, phát huy tối đa vai trò của người học. Thầy chỉ là  người đạo diễn, tổ chức để tìm hiểu kiến thức mới, trò phải là người chủ động tìm ra tri thức thông qua các hoạt động tích cực, từ đó nâng cao năng lực tự học cho sinh viên.

Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên nhằm đóng góp giải pháp cho những vấn đề lý luận và thực tiễn nghề nghiệp.

Hình thành một cộng đồng học thuật gắn kết với các tổ chức nghề nghiệp để tạo sự kết nối chặt chẽ giữa đào tạo và sử dụng, giữa lý thuyết và thực tiễn.


Các học phần đảm nhận
 

 • Kiểm toán căn bản
   
 • Kiểm toán tài chính
   
 • Kiểm soát nội bộ
   
 • Kiểm toán hoạt động
   
 • Kiểm toán tài chính nâng cao
   
coupon for prescriptions discount card for prescription drugs viagra coupons 2016
can i take omeprazole before surgery can i take omeprazole before surgery can i take omeprazole before surgery
xeloda kanser open xeloda kanser